Uudised

KEHTNA VALLA RAAMATUKOGUD

Juhised raamatukogu külastajale COVID-19 perioodil

Juhised raamatukogu külastajale COVID-19 perioodil

Soovist püsida terved ja olla valmis teid teenindama, palume kõigil raamatukogu külastajatel tutvuda raamatukogu külastamise juhistega COVID-19 perioodil.

Raamatukogu külastamine

 • Eelkõige soovitame kõigile kontaktivabade ja veebiteenuste kasutamist.
 • Raamatukogusse sisenedes on kohustuslik kanda maski või katta nina ja suu.
 • Palun jälgime ja järgime hajutatuse nõuet, 2+2 reegel.
 • Võimaluse korral hoiame uksed avatuna, et vältida ukselinkide katsumist.
 • Raamatukogus on kõigil külastajatel võimalus käsi desinfitseerida ja pesta. Palun kasutame seda!
 • Käte desinfitseerimisvahendid on asetatud külastajate liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimisvahendid on kindlasti sissepääsu juures.
 • Jälgi desinfitseerimis- ja pesukohtade juures olevaid käitumise piltjuhised.
 • Ära tule raamatukogusse haigena. Meil on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada.
 • Suhtleme raamatukogus üksteisega vaid hädapäraselt ja jälgime selle juures hajutatuse nõuet.
 • Töötajate ja külastajate töökohad on korraldatud nii, et töötajad ja külastajad saavad ruumis järgida hajutatuse nõuet. Selleks on vähendatud külastajatele mõeldud laudade ja toolide arvu.
 • Teeninduslettide töö on korraldatud nii, et külastajad saaksid järjekorras hoida hajutatuse nõudest lähtudes distantsi ning minna teenindajale teeninduse ajaks lähemale ainult vajaduse korral.  Jälgige ja järgige selleks põrandale märgitud tähiseid või silte, mis toetavad nõude täitmist.
 • Ja veelkord- palun kasutage võimalikult rohkem raamatukogu pakutavaid e-teenuseid (lugemissoovist andke teada kas RIKSWEB vahendusel, ekirja teel või sõnumiga raamatukogu telefonile) ja tagastage raamatud raamatukogude välisuste juures olevatesse tagastuskastidesse.

Raamatukogu külastuse juhised lähtuvad Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“.  Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja internetileheküljelt www.kriis.ee.

Raamatukogu teenuste järkjärguline laiendamine või piiramine sõltub kohalike riskide analüüsist ja raamatukogu omaniku / omavalitsuse otsusest, kuid järgida tuleb Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid, mis aitavad tagada nii külastajate kui ka töötajate ohutuse ning takistavad viiruse levikut. Lisaks raamatukogude käitumisjuhendile tuleb järgida Terviseameti üldisi soovitusi, Vabariigi Valitsuse korraldusi, Kultuuriministeeriumi juhendeid ja avalike ürituste korraldamise juhendit, mille leiate siit.

 

Silvi Lukjanov

Juhataja

Kehtna Raamatukogu

 

Kontakt

Direktor: Silvi Lukjanov
E-post: silvi.lukjanov@kehtna.ee
Telefon: +372 509 8453